Soorten verslavingen

Privacy Verklaring

Privacy verklaring

Als Zorginstituut hebben wij verschillende wettelijke taken op het gebied van het zorgverzekeringsstelsel. Om deze taken uit te voeren hebben wij persoonsgegevens nodig. In deze verklaring staat welke persoonsgegevens wij verwerken en wat uw rechten zijn. Deze privacyverklaring is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

• Algemene Verordening Gegevensbescherming;
• Welke persoonsgegevens verwerkt het Zorginstituut?;
• Waarvoor verwerkt het Zorginstituut persoonsgegevens?;
• Uitwisseling van persoonsgegevens;
• Bewaartermijn van persoonsgegevens;
• Uw rechten;
• Rechten van betrokkenen bij gepseudonimiseerde verwerkingen;
• Meer weten?

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 november 2020

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die bepaalt aan welke regels Helder Trainingen zich als zorginstituut moet houden als het persoonsgegevens verwerkt. Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken. Helder Trainingen is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. De AVG verplicht ons persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig te verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerkt Helder Trainingen?
Deze privacyverklaring gaat over persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken en over contactgegevens die we vastleggen.
Persoonsgegevens die Helder Trainingen nodig heeft voor zijn wettelijke taken voor de uitvoering van de risicoverevening, administratie, dossier beheer en de kwaliteitstaak hebben wij persoonsgegevens nodig. Het gaat om algemene gegevens, financieel economische gegevens en gegevens over de gezondheid. Als Helder Trainingen niet hoeft te weten van wie de gegevens zijn, worden deze gegevens gepseudonimiseerd (versleuteld). De gegevens zijn dan niet meer te herleiden naar een specifiek persoon.

Helder Trainingen past geen geautomatiseerde besluitvorming (profiling) toe op basis van gepseudonimiseerd (versleutelde) persoonsgegevens. Profiling is het analyseren van grote databestanden en daaruit gevolgen trekken over personen die in deze bestanden voorkomen. We verstrekken geen persoonsgegevens aan internationale organisaties of landen buiten de Europese Unie.

Contactgegevens
Denk hierbij aan gegevens als naam, adres en e-mailadres. Helder Trainingen kan deze persoonsgegevens verwerken en opslaan:

• Als u ons een brief stuurt of via e-mail, de website of telefonisch een verzoek indient of een vraag stelt. Met deze gegevens kunnen wij contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden of om u te informeren over de stand van zaken van uw verzoek.
• Wanneer u een abonnement heeft bij Helder Trainingen of wanneer u van ons een brochure of een nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij gebruiken uw contactgegevens niet om u andere informatie toe te zenden en wij stellen uw gegevens niet beschikbaar aan andere partijen.
• Om u als belanghebbende te consulteren bij de totstandkoming van onze adviezen en besluiten. De adviezen, rapporten, et cetera van Helder Trainingen komen tot stand met de inbreng van vakspecialisten en ervaringsdeskundigen uit de volle breedte van de zorg.
• Om u toegang te kunnen bieden tot een van onze web portalen.
• Als u deelneemt aan een door of namens Helder Trainingen uitgevoerde enquête of als u zich wilt registreren als deelnemer aan een training, zoommeeting, congres of evenement dat door Helder Trainingen wordt georganiseerd.

Helder Trainingen gebruikt social media zoals WhatsApp, Instagram en LinkedIn. Helder Trainingen heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw gegevens. Wij adviseren u geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Helder Trainingen zal nooit op enige wijze uw naam naar buiten brengen en/of beeldmateriaal zonder uw toestemming. Dit geldt dus ook voor alles wat er op het gebied van Social Media wordt gecommuniceerd.

Waarvoor verwerkt Helder Trainingen persoonsgegevens?
Hieronder staan de wettelijke taken waarvoor Helder Trainingen persoonsgegevens nodig heeft.

Geschillenadvisering
Burgers kunnen met hun zorgverzekeraar een geschil hebben over de vergoeding van zorg op grond van de Zorgverzekeringswet. De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ) behandelt deze geschillen. Soms vraag het SKGZ het Zorginstituut om advies. De SKGZ stuurt het medische dossier dan door aan het Zorginstituut. Wij verwerken het dossier vervolgens om het SKGZ te kunnen adviseren. Burgers kunnen ook met het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of het zorgkantoor een geschil hebben over de vergoeding van langdurige zorg. In de bezwaarprocedure over dat geschil vraagt het CIZ of het zorgkantoor het Zorginstituut om advies. Als wij besluiten te adviseren, dan stuurt het CIZ of het zorgkantoor (met uw toestemming) ons een kopie van het medische dossier. Wij sturen u een kopie van ons advies aan het CIZ of het zorgkantoor.

Risicoverevening
Voor de uitvoering van de risicoverevening verwerken wij gepseudonimiseerde persoonsgegevens. Deze gepseudonimiseerde bestanden bevatten algemene persoonsgegevens en gegevens over de gezondheid van alle verzekerden bij Helder Trainingen.

Websites
Helder Trainingen gebruikt op zijn websites cookies om bezoekgegevens te verzamelen. Door deze gegevens te analyseren, kan Helder Trainingen de website afstemmen op de bezoekers. Een cookie voor statistieken legt de volgende gegevens vast:

• Het tijdstip en de duur van het bezoek aan een website;
• De bezochte pagina's;
•Eerder bezoek van de website;
• Technische gegevens zoals de gebruikte webbrowser en de weergave-instellingen van de monitor van bezoeker.

De cookies bevatten alleen een uniek nummer, geen persoonsgegevens. Het is daardoor niet mogelijk om bezoekers persoonlijk te identificeren.

Web portalen
Helder Trainingen maakt gebruik van web portalen bij uw verzekeraar. Via deze web portalen kan Helder Trainingen de administratie regelen welke nodig is met uw verzekeraar indien er toepassing is van verzekerde zorg.Om de toegang tot deze web portalen te kunnen verlenen en beheren is verwerking van contactgegevens noodzakelijk.

Enquêtes/Evenementen/ Trainingen
Als u deelneemt aan een enquête of zich aanmeldt voor een evenement, training of congres verwerken wij in beginsel alleen de contactgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de enquête, training of de goede organisatie van het evenement. Het kan in specifieke gevallen voorkomen dat ook andere persoonsgegevens dan contactgegevens worden verwerkt. Welke persoonsgegevens dat zijn zal dan per enquête, training of evenement worden toegelicht.

Uitwisseling van persoonsgegevens
De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat Helder Trainingen gegevens deelt met andere organisaties. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of samenwerkingsovereenkomst. Verder zijn wij verplicht om een deel van de gepseudonimiseerde gegevens die wij voor de risicoverevening ontvangen door te leveren aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Helder Trainingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de behandeling van de vraag of het verzoek van de betrokkene. Verder is Helder Trainingen verplicht om zich aan de termijnen uit de Archiefwet te houden. Dat betekent dat Helder Trainingen in zijn archief de documenten bewaart tot volgens de Archiefwet de gegevens of documenten moeten worden vernietigd.

Uw rechten
U hebt het recht de persoonsgegevens die Helder Trainingen over u heeft geregistreerd in te zien. Ook kunt u om rectificatie (wijziging) of het wissen van uw gegevens vragen. Bij deze verzoeken moeten wij onze wettelijke verplichtingen en de verplichtingen op grond van de AVG in acht nemen.

Bezwaar
U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Helder Trainingen. Wij wegen uw belangen af tegen de gronden die Helder Trainingen heeft om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u uw verzoek mailen naar de Functionaris Gegevensbescherming via info@heldertrainingen.nl. Wij verzoeken u uw verzoek te voorzien van:

• Uw naam;
• Een omschrijving van uw verzoek;
• Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
• Wij adviseren u daarbij gebruik te maken van de app Kopie ID. Daarmee kunt u uw pasfoto en BSN onzichtbaar maken. Die gegevens hebben wij niet nodig.

Rechten van betrokkenen bij gepseudonimiseerde verwerkingen
Gepseudonimiseerde gegevens zijn op grond van de AVG weliswaar persoonsgegevens, maar Helder Trainingen weet niet op wie de gegevens betrekking hebben. U kunt ons daarom niet verzoeken om gepseudonimiseerde persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te laten wissen. Het is ook niet mogelijk om bezwaar te maken of een individuele klacht in te dienen tegen gepseudonimiseerde verwerking van persoonsgegevens, omdat wij deze gepseudonimiseerde gegevens verwerken op basis van een wettelijke grondslag.

Meer weten?
Hebt u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan? Wij geven u hierover graag uitleg. U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via info@heldertrainingen.nl